پنل بات موزیک تیم اسپیک
75,000تومان ماهانه
پنل تحت وب و اختصاصی
قابلیت مدیریت کامل موزیک بات از پنل
کیفیت حداکثر
بدون قطعی و لگ
تعداد ساخت موزیک بات نامحدود